Emily

暗瘡凹凸洞少左,紅印同暗瘡沉嘅印明顯減淡

經過呢幾星期每日朝早及夜晚各一次搽用喜療疤,我面上嘅印加快左褪,本來以為會留下暗瘡凹凸洞嘅位比預期中少左好多。如果我嘅朋友有喑瘡印問題嘅話,我都一定會介紹佢用架!